Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.
T.C. Anayasası

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
  Umumi Hıfzıssıhha Kanunu/1489

Radyoloji,Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun/3153

Sayılı Harcırah Kanunu/6245

6283 sayılı Hemşirelik Kanunu

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun

209 sayılı Kanun Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu/3359

3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında K.H.K. Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5624 Nolu-Kan ve Kan Ürünleri/6510

6111 Sayılı Kanun Torba Yasa

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6385

Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu /20508

4128 Sayılı Kanun ile Değişik 560 Sayılı Gıdaların Üretimi,Tüketimi ve Denetlenmesine Dair kanun Hükmünde Kararname

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu/6331

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun/Kanun No:6569

106 Sayılı Döner Sermaye Yönetmeliği

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği/14622

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik

Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği

Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği

Mal Bildiriminde Bulunulmasına Dair Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Başbakanlık Devlet Arşivleri Yönetmeliği

Hasta Hakları Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

Tanı ve Tedavi Protokolleri Etik Kurulu Hakkında Yönetmelik

Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetim Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Ek Ödeme Yönetmeliği

Taşınır Mal Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Sağlık Hiz. Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği 30.10.2013/35784

28843 Sayılı Türkiye Kamu HastaneleriKurumu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Poliklinik Hizmetlerinin Uygulanması Hakkında Genelge

Döner Sermaye İşlemlerinde Genel Uygulamalar Hakkında Genelge

2004/134 sayılı Resmi Mühür Genelgesi

Etil Alkol Temini Hakkında Genelge

2005/7 Sayılı Standart Dosya Plan Genelgesi

2005/153 Sayılı Sağlık Bakanlığı Veri Güvenliği ve Kişisel Sağlık Kayıtlarının Güvenliği Genelgesi

2005/127 Tarihli Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Hakkında Genelge

Kütüphane Hizmetleri Hakkında Genelge

2005/7 sayılı Başbakanlık Standart Dosya Planı Genelgesi

2007/34 sayılı Kamu Zararlarına İlişkin Genelge

Sağlık Bilgi Sistemleri Genelgesi/61

Hasta Hakları Uygulama Genelgesi

2010/75 Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları Hakkında Genelge

2010/73 Sayılı Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Hakkında Genelge

2010/4 sayılı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Hakkında Genelge

Devlet Arşivleri Genelgesi 2010/20

Radyolojik Film Atık Banyo Solusyonları ye Atık Röntgen Filmleri Hakkında Genelge/13

2011/17 Sayılı Dökümanların Asılması Genelgesi

2012/05 Sayılı Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) Hakkında Genelge

2012/23 sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi

Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımları Genelgesi/43

Sağlık Turizmi Tanıtım ve Bilgilendirme Genelgesi 2012/41

Muhakemat Hizmetlerinin Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarca Müştereken Yürütülmesi Genelgesi 2013/1

Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği Hakkında Genelge 2013-02

209 Sayılı Kanun Değişikliği Genelgesi 2013-03

İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri ile İlgili Genelge 2013-4

Hukuki Yardım Genelgesi 2013-2

Doğrudan Temin Alımlarında (22-f) Belirli Süreli Sözleşmeler Genelgesi 2013-05

Birliklerin Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımları Genelgesi 2013-06

Tıbbi Hizmet ve Tıbbi Cihaz Hizmet Alımlarında İzin, Yaklaşık Maliyet Tespiti ve Maliyet Analizi Genelgesi 2013-07

2012-04 Nolu Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge 2013-08

Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi Sistemi Genelgesi 2013-08

2013/09 Sayılı Stok Yönetimi ve Taşınır Mal Uygulamalı Hakkında Genelge

2013/11 Sağlık Turizmi Genelgesi

2014-2015-2016 Döner Sermaye Bütçe Çağrısı Genelgesi

2013-14 Sayılı Bilgi ve İletişimi Teknolojileri Hakkında Genelgenin İptali hakkında Genelge 2013-23

 T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı TKKY Depo Sorumluluk Alanları Hakkında Genelge. /700 sayı”


2014-02 Danıştay Kararına İstinaden Dağıtılacak Ek Ödeme Tutarının Belirlenmesi

2014-01 Sağlık Personelinin Öğle Yemek Tatili ile İlgili Genelge

2014-04 Tıbbi Labarotuvarlarda Numune Saklama Süreleri Gözetimli Hizmet Laborotuvarları Kapsamındaki Testler Genelgesi

2014-05 Formaldehit ve Ksilen Ölçüm Standartları Hakkında Genelge

Geçici Görevlendirme Genelgesi /20

Promosyon Görevlendirme Genelgesi /07

Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliği Genelgesi/08 

Bakım,Onarım ve Tadilat İşleri Genelgesi/09 

Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Genelge 2014/29

Sağlık Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi

Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

3131 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Kamu Hastaneleri Birliği Atama ve Özlük İşleri Yönergesi

2. Basamak Birim Performans Yönergesi

Laboratuvar Uzmanları Kriter Katsayıları Yönergesi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

Girişimsel İşlemler Yönergesi

Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge/25541

Türk Bayrağı TüzüğüBirimler
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları