Ayniyat

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.AYNİYAT SERVİSİ

1-Hastanemize gelen Kırtasiye, Teknik servis malzemesi, Demirbaş vb.taşınır malzemelerini sayarak teslim almak.

2-Hastanemize gelen Kırtasiye, Teknik servis malzemesi, Demirbaş vb.taşınır malzemelerini giriş işlemlerini yapmak.

3-Kırtasiye, Teknik servis malzemesi, Demirbaş vb. taşınır,  malzemelerinin muayene tutanağını hazırlayarak muayene komisyonuna hazır hale getirmek.

4-Hastanemize yapılan hizmet işleri için, hizmet ifa tutanağı düzenleyerek komisyonuna hazır hale getirmek.

5-Muayenesi yapılmış işlemleri gider tahakkuk servisine intikalini sağlamak ve birer nüshalarını saklanmak üzere dosyalamak.

6- Hastane birimlerince istenilen malzemeleri, birimlere çıkış işlemlerini yaparak, düzenlenen TİF leri imzalattırmak.

7- Ay içinde yapılmış olan işlemleri saymanlığa bildirilerek hesapları tutturmak.

8- Periyodik Depo ve hastane genelindeki demirbaş sayımımı yapmak.

9-Hastanemize giren ve Birimlere depomuzdan çıkış yapılan malzemeleri, Fonet yazılım programından ve Mkys ‘den takibini yapmak.

10-Depoyu kalitenin belirttiği şekilde düzenlemesini yapmak.

11-Depodaki malzemelerin muhafazası için ısı ve nemölçer çizelgesini günlük takip etmek.

12-Yılsonunda, gelecek yıl için depoda azalan ve biten malzemelerin ihtiyaç listesini çıkarmak.

13-Hastanemizdeki demir baş malzemelerin, yıpranmadan dolayı çalışmayan malzemeleri hurda   (hek) işlemlerini yapmak.

14- Yılsonunda yapılmış olan işlemleri saymanlık ve sekreterliğe bildirilerek hesaplarda mutabakat sağlamak.

15-Taşınırlarla ilgili genelge, yönetmelik ve ilgili yazıları takip ederek gerekli yazışmaları yapmak.

Not: Ayniyat servisinde, taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak çalışan personel, Taşınır Mal yönetmeliğince belirtilen görev sorumluluklar dâhilinde çalışmaktadır.

 

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri:

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi: Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince sorumlulukları:

(1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Dış temsilciliklerde taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri misyon şefleri tarafından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir. (Ek cümle: 8/10/2012-2012/3832 K.) Kamu idarelerince ihtiyaç duyulması halinde birden fazla harcama biriminin taşınır kayıtları harcama birimleri itibarıyla ayrı ayrı tutulmak kaydıyla, bir taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından yürütülebilir.

(2) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

b)Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. (Ek ibare: 8/10/2012-2012/3832 K.) (Ancak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemelerinin kullanıma verilmesinde kesin kabul şartı aranmaz.)

c)Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

d)Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

e)Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

f)Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

g)Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

h)Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

ğ) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

i)Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

(3)Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.

(4)Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.


Soner YAMAN
Müslüm AKINCI
Sevginur TURHAN
Semra ÖZGENOĞLU
Atilla GÜRKAN

0312 310 32 30 (1175 Dahili) 

 

Birimler
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları