Onkolojik Rehabilitasyon Ünitesi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.ONKOLOJİK REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

Ünite Sorumlusu:

Doç. Dr. Meltem ARAS 

Ünitede Çalışan Hekimler:

Doç. Dr. Sibel Ünsal DELİALİOĞLU

Ünitede Çalışan Fizyaterapist:

Fizyoterapist Ülkü DÜZLÜ

Kanser günümüzde yaygın bir hastalık haline gelmiştir. Özürlülüğün önemli bir nedenini oluşturmaktadır.  Modern tıbbın kaydettiği bütün ilerlemelere rağmen maddi ve manevi önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Dünyada her yıl 12 milyon kişiye kanser tanısı konulmakta ve 7,6 milyon kişi kanserden ölmektedir.  Dünya genelinde kanser sıklığının artacağı öngörülüyor. 2050 yılında her yıl 24 milyon kişinin kanser tanısı alacağı ve 16 milyonun üzerinde kansere bağlı ölüm olacağı düşünülüyor. Her iki erkekten biri ve her üç kadından biri yaşamı boyunca kanserle karşılaşma riski altındadır ve ilerleyen yaşla birlikte kanser sıklığı artar. Kanser hastalarının %76’sı 55 yaş üzerindedir Ülkemizde kanser, bütün ölüm nedenleri arasında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almaktadır.  S.B Kanserle Savaş Dairesi verilerine göre son 20 yılda kanser insidansında artış olduğu bildirilmiştir.  Ülkemizde erkeklerde akciğer, mesane, larinks kanseri gibi sigara kullanımı ile ilişkili kanserler ilk sıralarda yer alıyor. Kadınlarda ise meme kanseri en sık görülendir. Kolorektal kanserler, hem erkekler hem de kadınlarda üst sıralarda bulunmaktadır. Son yıllarda tanı ve tedavi seçeneklerinin artması ile kanser hastalarının yaşam süresi uzamıştır.  Bununla birlikte kanserli hastalar; kanser, tedavisi ya da her ikisinin yol açtığı birçok fiziksel ve emosyonel problem ile karşılaşmakta ve bunlar yaşam kalitesinde azalmaya neden olmaktadır.  Dolayısıyla kanser hastalarının tanı ve tedavilerinin her aşamasında (tanı, tedavi, tedavi sonrası, nüks ve terminal dönem) iyileştirme uygulamaları oldukça önemli yer almaktadır. Kanser rehabilitasyonu kanser hastalarına hastalığın ve tedavilerin belirlediği sınırlar içerisinde maksimum fiziksel, sosyal,  psikolojik ve mesleki fonksiyonların kazandırılmasına yönelik yaklaşımları ifade eder. Rehabilitasyon gereksinimleri spesifik tümör tiplerine göre farklılıklar göstermekle birlikte rehabilitasyon programlarının genel prensipleri ortaktır. Tüm rehabilitasyon programlarının ortak hedefi kanser ve tedavisinin neden olduğu fonksiyonel yetersizliklerin belirlenmesi ve ardından fonksiyonel bağımsızlığı arttırmak için uygun olan tüm fiziksel tıp ve rehabilitasyon yöntemlerinin uygulanması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir. Yapılan çalışmalar tüm kanser tiplerinde, metastatik hastalık varlığında ve terminal dönemdeki kanser hastalarında bile kanser rehabilitasyon programlarının etkin olduğunu göstermiştir.

Hastanemize başvuran veya diğer hastanelerden yönlendirilen değişik kanser gruplarındaki hastalara fizik tedavi ve rehabilitasyon ihtiyaçları doğrultusunda ayaktan hasta, yatan hasta, ev programı ve konsültasyon hizmetleri verilmektedir. Hastalarımız uygun ve güncel tanı ve tedavi protokolleri ile izlenmektedir. Hastaya özgün rehabilitasyon programı oluşturulurken hastalığın özellikleri, yarattığı sınırlamalar, hastanın çevresel koşulları ve sosyal destek düzeyi dikkate alınmaktadır. Her hasta için gerçekçi hedefler belirlenerek bunlar hasta ve hastanın yakınları ile paylaşılmaktadır. Bu sayede rehabilitasyon programının etkinliği arttırılmaktadır. Hastanın ailesi ve yakınlarının rehabilitasyon sürecinin aktif katılımcıları olabilmeleri için çaba gösterilmektedir.

Hastalarımızın büyük bir bölümünü meme kanseri tanısı izlenen kişiler oluşturmaktadır. Meme kanseri tanısı ile izlenen kişilerde hastalığın farklı evrelerinde ortaya çıkabilen üst ekstremite ve omuz hareket kısıtlanmaları, lenfödem, ağrı, yorgunluk, kondüsyon eksikliği, osteoporoz gibi sorunlarda tanı, tedavi ve izlem sağlanmaktadır. Lenfödem tanısı alan hastalar öncelikle hasta lenfödem konusunda bilgilendirilmekte, hastalara koruyucu yöntemler anlatılmaktadır. Hastalara pnömatik kompresyon tedavisi, dekonjestif tedavi, masaj, manuel lenfatik drenaj ve lenfödem kompresyon bandajı uygulamaları yapılmakta ve her hastaya uygun egsersiz programları oluşturulmaktadır. Ayrıca primer lenfödem tanısı alan hastalar da bu ünitede değerlendirilerek uygun tedaviler sunulmaktadır. 

Onkolojik rehabilitasyon ünitemizde kanser hastalarının aşağıda belirtilen sorunlarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon programları uygulanmaktadır; 

Lenfödem

Yorgunluk, güçsüzlük, dekondüsyon

İmmobilizasyon ile ilişkili sorunlar

Mobilite, yürüme ve denge sorunları

Eklem hareket kısıtlanmaları, kontraktür

Yumuşak doku ve eklem disfonksiyonları

Kendine bakım aktivitelerinde sorunlar

Ağrı sendromları

Osteoporoz

Kemoterapi ilişkili kas-iskelet sistemi sorunları

Radyoterapi ilişkili kas-iskelet sistemi sorunları

Nörolojik sorunlar (spinal kord kompresyonu, beyin tümörleri, periferik nöropati, brakial pleksopati)

Tıbbi Birimler
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
    
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları